Buildlink Käyttöehdot

Buildlink palvelun käyttöehdot

1. Yleiset käyttöehdot

1.1 Buildlink Oy ("Buildlink Oy") myöntää asiakkaalleen ("Asiakas") rajoitetun käyttöoikeuden ja pääsyn Buildlink –palveluun näiden sopimusehtojen (ilmaisversio ja maksulliset versiot) sekä mahdollisten osapuolten välisen erillisen sopimuksen mukaisesti (maksulliset versiot). Asiakas sitoutuu käyttäessään Buildlinkia ja siihen sisältyviä www-sivuja sekä muuta aineistoa noudattamaan ehdoitta näitä Buildlink -palvelun Yleisiä käyttöehtoja.

1.2 Buildlink -palvelu on tarkoitettu Asiakkaan osoittamien käyttäjien ("Käyttäjä") hallinnoitavaksi. Asiakas vastaa aina itse oman Buildlink-tilinsä käytöstä.

1.3 Buildlink –palvelun tai sen yksittäisten osa-alueiden tai näihin liitettävien Buildlink Oy:n markkinoimien tuotteiden jälleenmyyminen tai vastikkeeton jakelu sellaisenaan tai yhdistettynä muuhun sovellukseen tai palveluun on kielletty, mikäli tällaisen käytön yksinomaisena tai osittaisena tarkoituksena on Buildlink Oy:n tuotteiden tai tekijänoikeuksien hyödyntäminen kaupallisessa tarkoituksessa ilman Buildlink Oy:n etukäteen annettua kirjallista suostumusta.

2. Sisältö ja immateriaalioikeudet

2.1 Kaikki Buildlink-palveluun tai sen sisältöön liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja mahdolliset muut immateriaalioikeudet ("Buildlink-aineisto") kuuluvat yksinomaan Buildlink Oy:lle tai sen mahdollisille lisenssinantajille ("Buildlink-aineisto"). Asiakkaan Buildlink-palveluun itse syöttämään aineistoon kohdistuvat immateriaalikoikeudet kuuluvat kuitenkin Asiakkaalle. Buildlink Oy saa kuitenkin oikeuden hyödyntää tällaista aineistoa tutkimus- ja kehitystarkoituksessa paljastamatta Asiakkaan tietoja ulkopuolisille.

2.2 Asiakkaalla on näiden Yleisten ehtojen mukainen rajoitettu oikeus käyttää ja hyödyntää Buildlinkia haluamiinsa tarkoituksiin ja noudattaen näitä Yleisiä käyttöehtoja sekä erikseen Asiakkaan kanssa sovittua.

2.3 Asiakkaalla tai Käyttäjällä ei ole ilman Buildlink Oy:n kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, tallentaa, siirtää, levittää tai muulla tavoin saattaa yleisön saataviin Buildlinkia, sen osaa tai Buildlink-aineistoa muulla tavoin kuin mitä jäljempänä on nimenomaisesti todettu.

2.4 Käyttäjällä on Asiakkaalle ja Käyttäjälle näissä ehdoissa annettujen käyttöoikeuksien rajoissa oikeus hyödyntää Buildlinkia.

2.5 Buildlink-palvelu voi sisältää mainoksia ja linkkejä kolmansien tahojen omistamille tai ylläpitämille sivuille. Buildlink Oy ei vastaa tällaisten sivujen sisällöstä, niissä tarjotuista palveluista tai tuotteista millään tavoin.

3. Buildlinkin käyttäminen

3.1 Asiakas sitoutuu käyttämään Buildlinkia ainoastaan yleisesti hyväksyttyihin ja laillisiin tarkoituksiin sekä loukkaamatta kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia. Mahdollisten väärinkäytösten osalta vastuu asiasta kuuluu yksinomaan Asiakkaalle.

3.2 Buildlink Oy:lla on vapaan harkintansa mukaan oikeus estää tai poistaa Asiakkaan oikeus Buildlinkin käyttöön ilman että Asiakas voi tämän johdosta esittää Buildlink Oy:lle vaatimuksia. Buildlink Oy voi käyttää tätä oikeutta harkintansa mukaan ja vilpittömässä mielessä esimerkiksi tilanteissa, joissa Asiakkaan käytöstä on aiheutunut tai mahdollisesti aiheutuu oikeudetonta haittaa tai vahinkoa Buildlink Oy:lle, Buildlinkin toiminnalle tai kolmansille tahoille.

3.3 Asiakas voi avata kulloinkin tarvitsemansa määrän käyttöoikeuksia Buildlink-palveluun. Buildlink Oy antaa jokaiselle Käyttäjälle henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään salasanan huolellisesti ja olemaan paljastamatta sitä kolmannelle. Asiakas ja Käyttäjä ovat vastuussa Käyttäjän käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta Buildlinkin käytöstä eikä Buildlink Oy vastaa miltään osin mahdollisesti aiheutuvista vahingoista asiaan liittyen.

3.4 Buildlink Oy tuottaa Buildlink-palvelua parhaaksi katsomallaan tavalla. Buildlink Oy:lla on vapaasti ja ilman ajallisia rajoituksia oikeus muuttaa Buildlink-palvelu, palvelun saatavuutta tai käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettavia vaatimuksia.

3.5 Buildlink Oy tiedottaa Buildlink-palveluun liittyvistä mahdollisista merkittävistä muutoksista parhaaksi katsomallaan tavalla Buildlink-palvelun kotisivuilla tai muulla tavoin. Tiedottamisen tarkoituksena on mahdollistaa Buildlink-palvelun käytön sujuva jatkaminen.

4 Takuut ja vastuunrajoitukset

4.1 Buildlink-palvelua tuotetaan käyttäen alalla yleisesti noudatettavia ja tietoturvallisiksi kohtuudella tunnustettuja ratkaisuja. Buildlink-palvelun käytön yhteydessä palvelimelle tallennettavista tiedoista otetaan varmuuskopiot päivittäin.

4.2 Buildlink-palvelun ilmaisversion osalta Buildlink ei anna palvelulle mitään takuita. Palvelu tuotetaan sellaisena kuin se on, eikä Buildlink Oy ei siten takaa Buildlink -palvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Ryhtyessään käyttämään Buildlink-palvelua Asiakas hyväksyy sen sellaisena kuin se on ja sitoutuu olemaan esittämästä Buildlink Oy:ta tai sen lisenssinantajia kohtaan mitään vaatimuksia Buildlinkin tai siihen liitännäisten palvelujen käytöstä aiheutuviin seikkoihin taikka Buildlink –palvelun käytön keskeytymiseen tai palvelun tarjoamisen päättymiseen liittyen. Buildlink Oy ei missään olosuhteissa vastaa Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille Buildlinkin käytöstä tai sen päättymisestä aiheutuneista vahingoista niiden luonteesta riippumatta.

4.3 Mahdollisessa Asiakkaan itse aiheuttamassa ongelmatilanteessa varmuuskopion palauttamisesta veloitetaan kulloisenkin hinnaston mukainen maksu. Buildlink Oy ei ole missään olosuhteissa vastuussa tietojen mahdollisista menetyksistä aiheutuvista vahingoista riippumatta siitä, mistä syystä tietojen menetys aiheutuu.

4.4 Buildlink Oy:lla on oikeus keskeyttää Buildlinkin tarjoaminen, esimerkiksi teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka muut Buildlink Oy:n vapaassa harkinnassa olevat seikat tätä puoltavat. Buildlink Oy kuitenkin pyrkii parhaan kykynsä mukaan siihen, ettei keskeytys jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Buildlink Oy voi tiedottaa tällaisista keskeytyksistä etukäteen Buildlink-palvelun kotisivuilla.

4.5 Buildlink Oy ei anna mitään takuita tai vakuutuksia Buildlinkin toimivuudesta tai soveltuvuudesta Asiakkaan käyttötarpeisiin taikka yhteensopivuudesta Asiakkaan käyttämien laitteiden tai ohjelmien kanssa.

4.6 Asiakas vastaa Buildlinkin käyttämiseen tarvittavista laitteista, yhteyksistä ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta. Asiakas on tietoinen siitä, että ja internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Buildlinkin toimivuuteen puutteita ja tietoturvariskejä.

5 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

5.1 Käyttöehtoihin ja Buildlinkin käyttöön liittyen sovelletaan Suomen lakia poislukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

5.2 Käyttöehtojen tulkintaa tai sopimuksen täyttämistä koskevat riidat pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Jos riidan osapuolet eivät edellä todetulla tavalla pääse yksimielisyyteen, riidan ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Tampereen käräjäoikeus.

6 Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

6.1 Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 2.6.2015 ja ovat voimassa toistaiseksi. Buildlink Oy:lla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti ilmoittamalla siitä Buildlink-palvelun kotisivuilla. Asiakkaan, joka ei hyväksy mahdollisia käyttöehtojen myöhempiä muutoksia, tulee välittömästi lopettaa Buildlink-palvelun käyttö.