Buildlink

Buildlink teollisuudessa

 

Teollisuustilat, tuotantolaitokset ja laitetoimittajat

Teollisessa tuotannossa, tuotteissa ja palveluissa hyödynnetään yhä enenevässä määrin Internet-verkkopalveluita. Entistä nopeammilla ja edullisemmilla tiedonsiirtoteknologioilla sekä laadukkaalla tiedonhallinnalla voidaan tehostaa teollisia tuotantoprosesseja, parantaa laatua sekä kytkeä informaatiota ja palveluita tuotteisiin.

Teollinen internet (Industrial Internet) on älykkäiden laitteiden, analytiikan ja ihmisten työn tehokasta yhdistämistä teollisissa palvelu- ja liiketoimintaprosesseissa. Se tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia monille eri sovellusalueille.

Teollisessa Internetissä esineet kytkeytyvät kiinteästi digitaalisiin palveluihin ja informaatioon. Esineille ja asioille voidaan antaa tunnistettava identiteetti, joka yksilöi kohteen ja jonka avulla palvelut ja informaatio saadaan välitettyä eri roolissa oleville käyttäjille.

Päätelaitteiden avulla hyödynnettävät mobiilikoodit tarjoavat kustannustehokkaan liittymäpinnan teollisen Internetin tarjoamaan informaatioon ja palveluihin. Mobiilikoodit mahdollistavat olemassaolevien ei-älykkäiden koneiden ja laitteiden kytkemisen osaksi Internet-verkkoa (Internet of Things, IoT).

Buildlink palvelu tukee modernien päätelaitteiden käyttöä tarjoamalla responsiivisia verkkosivustoja sekä kiinteistöihin ja siellä sijaitseviin kohteisiin liitettäviä QR ja NFC mobiilikoodeja.

Buildlink screen

 

Teollisuuden ratkaisut

Yrityksen omiin ja asiakkaan tiloihin toimitettaviin koneisiin ja laitteisiin voidaan liittää verkkopalveluita. Eri roolissa olevat käyttäjät hyödyntävät ja tuottavat informaatiota organisaation osaamisvarantoon.

Tyypillisiä käyttöalueita:

  • Työohjeet, toimintamallit ja koulutusmateriaalit
  • Palautteet, kyselyt ja kehittämisehdotukset
  • Huolto-ohjeet ja vikatilanteiden hallinta
  • Kohteisiin liittyvä huoltohistoria ja elinkaaritieto
  • Tekniset dokumentit
  • Keskustelut ja yhteisölliset palvelut
  • Muut innovatiiviset palvelut (simulaatiot, laskurit jne.)

Tuotantolinjalla oleviin laitteisiin voidaan liittää mobiilikoodeja, joiden välityksellä työtekijät voivat saada ohjeistuksia tai kirjata käyttöön liittyviä huoltotoimia ja kehittämisehdotuksia.

Huoltomies navigoituu kiinteistöihin ja niihin sijoitettuihin kohteisiin, joihin on liitetty dokumentteja ja tehtäviä.

Buildlink screenshot

 

Kohteiden huolto ja ylläpito

Buildlink palvelussa kiinteistöihin ja siellä oleviin kohteisiin voidaan liittää huoltoa ja ylläpitoa tukevia tietoresursseja ja -palveluita. Tarvittaessa käyttäjät voidaan ohjata mobiilikoodien avulla juuri oikeaan tietoresurssiin.

Toimiva, yhtenäinen viestintäkanava

Tyypillisesti kiinteistön huolto- ja ylläpitohenkilöstölle tulee palautteita jatkuvasti eri viestikanavista. Tämä aiheuttaa turhaa työtä ja hankaloittaa oman työn suunnittelua ja toteuttamista. Yhtenäisellä ja vakioidulla palvelukanavalla toiminnot voidaan keskittää haluttuihin toimipisteisiin. Buildlinkin avulla palvelupyyntöjen tekeminen ja käsittely onnistuu käytännössä mistä tahansa mobiililaitteella tai verkkosivujen kautta.

Monipuoliset palvelut

Buildlink tarjoaa laaja-alaisesti eri tyyppisiä palveluita. Monissa organisaatioissa ongelmia aiheuttavat monet eri tietojärjestelmät jotka tarjoavat erilaisia palveluita. Buildlink ratkaisussa kaikki palvelut toimivat samalla toimintaperiaatteella. Buildlinkin avoin ja joustava tiedonhallintamalli mahdollistaa myös olemassa olevien tietojen ja palvelujärjestelmien hyödyntämisen.

Buildlink screenshot

 

Informointi ja ohjeistus

Kiinteistöissä on usein kohteita ja työmenetelmiä joista käyttäjien pitää saada tietoja tai ohjeistuksia. Buildlinkin avulla voidaan eri kohteisiin liittää haluttuja dokumentteja.

Huoltomies saa kokonaiskuvan kiinteistöstä ja sinne sijoitetuista laitteista.

Huoltomies saa yksilöidyn ilmastointilaitteen teknisen dokumentaation sekä tarvittavat asennusohjeet suoraan mobiililaitteeseen.

Tehdyt toimenpiteet

Buildlink tarjoaa palveluita joiden avulla voidaan kirjata, seurata ja kontrolloida kiinteistöissä tehtyjä toimenpiteitä. Koska, kuka tai mitä kiinteistössä on tehty tallentuu järjestelmään reaaliaikaisesti.

Huoltomies kuittaa, että on saapunut tiettyyn kiinteistöön ja toteuttanut siellä tietyt huoltotoimenpiteet.

Huollon ja ylläpidon toimintaa voidaan kontrolloida ja varmistaa että sovitut toimenpiteet on tehty.

Palautteet ja viestinvälitys

Buildlink on tehokas palautteiden keruun ja viestinvälityksen palvelu. Tietoja voidaan välittää reaaliaikaisesti järjestelmän ja sähköpostin välityksellä.

Huoltomies voi kirjata tietyssä kiinteistössä havaitut ongelmat. Kirjaukset näkyvät välittömästi halutuille järjestelmän käyttäjille.

 

Kiinteistöihin liittyvät tehtävät

Buildlink palvelussa on tuki reaaliaikaiselle huolto- ja ylläpitotoimintojen hallinnalle. Huoltoprosessit voivat aktivoitua eri sidosryhmien toimesta (asiakas, huoltomies, työnjohto).

Käyttäjä antaa vikailmoituksen

Laitteessa on toimintahäiriö eikä se toimi. Käyttäjä tekee vikailmoituksen omalla päätelaitteellaan. Vikailmoitukset voidaan ohjata halutulle käsittelijälle, josta ne voidaan osoittaa huollolle ja ylläpidolle.

Työn osoittaminen huoltomiehelle

Työnjohtaja lisää palveluun tehtäviä ja osoittaa ne huollolle ja ylläpidolle. Huolto kirjautuu Buildlink palveluun ja näkee osoitetut tehtävät omalla päätelaitteellaan.

Työn seuranta ja raportointi

Tehtyjä huoltotoimintoja voidaan seurata reaaliajassa ja järjestelmän kautta saadaan kokonaiskuva tehdyistä huolloista.

Buildlink screenshot

 

Asiakaspalvelu

Buildlink palvelussa kiinteistöihin ja siellä oleviin kohteisiin voidaan liittää asiakaspalvelua tukevia tietoresursseja ja -palveluita. Mobiilikoodien avulla asiakkaat voidaan ohjata nopeasti juuri oikeaan tietoresurssiin.

Nopea ja helppo asiakaspalvelukanava

Asiakkaat hyödyntävät yhä enenevässä määrin erilaisia mobiilipalveluita. Buildlink tarjoaa uudenlaisen, joustavan ja toimivan yhteydenpitokanavan asiakkaisiin. Buildlink on myös erittäin kustannustehokas markkinointikanava.

Asiakastyytyväisyys paranee, kun tiedotus on ajantasaisempaa ja tietoa on saatavilla helposti. Asiakastyytyväisyyttä voidaan myös mitata palveluun liitettyjen kyselyjen avulla.

Käytön seuranta

Buildlink palvelun käyttöä voidaan seurata ja saada siten tietoa asiakkaan aktiivisuudesta ja kiinnostuksen kohteista.

Buildlink screenshot

 

Informointi ja ohjeistus

Asiakas saa tietoja tai ohjeistuksia kiinteistöön toimitetusta laitteesta. Buildlinkin avulla voidaan eri kohteisiin liittää haluttuja dokumentteja.

Asiakkaat saavat heille suunnattua tietoa kiinteistöistä ja siellä sijaitsevista laitteista ja varusteista.

Palautteet ja viestinvälitys

Buildlink on tehokas palautteiden keruun ja viestinvälityksen palvelu. Tietoja voidaan välittää reaaliaikaisesti järjestelmän ja sähköpostin välityksellä.

Asiakkaat voivat antaa palautteita suoraan paikan päältä.

Markkinointi ja myynti

Buildlink on tehokas markkinoinnin ja myynninedistämisen palvelu.

Asiakas saa tuotteeseen liittyviä uutisia ja tiedotteita (kuten esimerkiksi tuotejulkistukset).

Asiakas voi tilata tuotteita ja palveluita.

 

Buildlink materiaalia

Buildlink esite   Buildlink esite

Buildlink esitys

Yhteydenotto

Ottakaa yhteyttä ja sopikaa tapaaminen, jossa voimme keskustella organisaationne tarpeista ja mahdollista ratkaisuista.

myynti@buildlink.fi
+358 40 5788750