Buildlink

Buildlink kiinteistöjen tiedonhallinnan ja toiminnanohjauksen ratkaisu

 

Kiinteistöjen nykyaikainen tiedonhallinta

 

Kiinteistöala elää voimakasta murrosta jossa teknologiset ratkaisut ovat keskeisessä roolissa. Tietoa tuotetaan ja hyödynnetään yhä useammin mobiilisti paikan päällä ja mukana olevien päätelaitteiden avulla. Kun jokin tarve tai ongelma nousee esille tulisi käyttäjän saada nopeasti ja helposti asia hoidettua.

Modernien kiinteistöjen tiedonhallintapalveluiden tulee olla asiakaslähtöisiä, helppokäyttöisiä ja nopeasti omaksuttavia. Enää ei riitä pelkästään se, että palvelu on käytettävissä Internet-tietoverkossa tai että palveluita voi hyödyntää omalta tietokoneeltaan. Perinteiset ja "vanhemmat" tietojärjestelmät eivät enää yksinkertaisesti tarjoa riittävän monipuolisia ja laadukkaita palveluita. Paperiviestinnän ja ilmoitustaulujen ylläpitäminen on liian työlästä ja tietojen ajantasalla pitäminen on lähes mahdotonta.

Teknologisista palveluista saavutettavat hyödyt tulee olla helposti ja selkeästi todennettavissa. Kiinteistöjen toimintaympäristössä hyödynnetään yhä enemmän nykyaikaista teknologiaa jonka avulla monia asioita voidaan hoitaa aiempaa laadukkaammin, tehokkaammin ja edullisemmin.

Buildlink screen

 

Avoimuus ja joustavuus avainasemassa

Buildlink palvelukokonaisuus tarjoaa yleiskäyttöisiä palveluita, jotka soveltuvat kaikille kiinteistöissä toimiville sidosryhmille. Eri palveluiden ja tietojen näkyvyyttä sekä käyttöoikeuksia voidaan kontrolloida kiinteistö- ja palvelukohtaisesti.

Hyvän palvelutarjonnan ja asianmukaisen tiedottamisen avulla kiinteistöistä syntyy tiloja tai paikkoja, joissa käyttäjien on helppo asioida ja tiedot siirtyvät joustavasti eri toimijoiden välillä. Tämä parantaa laatua, lisää tehokkuutta sekä parantaa kaikkien osapuolien viihtyvyyttä.

Tietointensiivisyys, työmenetelmien ja teknologian muutos edellyttää kiinteistöissä toimivilta uusiin toimintamalleihin sopeutumista. Toiminnan joustavuus ja avoimuus asettavat uudenlaisia haasteita ja toisaalta tarjoavat uusia mahdollisuuksia kehittää kiinteistöissä tapahtuvaa toimintaa. Kiinteistöt liittyvät kaikkien ihmisten toimintaan.

Kiinteistöissä toimivat sidosryhmät tarvitsevat ja vaativat informaatiopalveluita. Monesti tietoa on saatavissa jopa useammistakin lähteistä mutta sen etsiminen on hankalaa ja kuluttaa aikaa. Yhtenäiselle ja selkeälle informaatiokanavalle on tarvetta. Hyvällä ohjeistuksella ja tiedottamisella eri sidosryhmät ymmärtävät paremmin mistä erilaiset palvelut ja tiedot löytyvät.

Toiminta, arviointi ja reagointi

Kiinteistöjen hallinnoijan näkökulmasta on tärkeätä saada kokonaiskuva kiinteistöissä tapahtuvasta toiminnasta ja tarpeista. Buildlink palvelun avulla voidaan paitsi keskitetysti jakaa ja kerätä informaatiota niin myös seurata palveluiden ja tietojen käyttöä. Laadukkaan seurannan ja tehokkaiden palautekanavien avulla tiedotuksen ja palveluiden painopistealueita voidaan muuttaa ja kehittää.

Yhtenäinen tiedonhallintamalli

Yhtenäisillä tieto- ja toimintamalleilla olemassa olevia tietoja ja palveluita voidaan yhdistää toimivaksi kokonaisuudeksi. Kaikki palvelut toimivat samalla periaatteella riippumatta siitä kuka niitä hyödyntää. Näin päällekkäisiä järjestelmiä ja toimintamalleja voidaan karsia.

Mittaa, arvioi, vertaile ja kehitä

Tehokkaan seurannan avulla kiinteistöissä tapahtuvan aktiivisuuden ja alihankkijoiden toiminnan vertailu on helppoa. Hyvillä mittareilla laskutusperusteet ja eri toimijoiden tehokkuuden arviointi on mahdollista.

Ajankohtaisten ja kattavien raporttien avulla toimintaa kontrolloivalle taholle saadaan luotettavaa tietoa ja dokumentaatiota siitä miten kiinteistössä on toimittu ja miten asioita on hoidettu.

 

Buildlink screen

Buildlink tarjoaa palvelukanavan kaikille sidosryhmille.

Eri sidosryhmien on mahdollista tuoda kiinteistöön ja siellä oleviin kohteisiin omia digitaalisia palveluita.

Kehittyneiden rajapintojen avulla eri toimijoiden tietojärjestelmäratkaisut keskustelevat saumattomasti keskenään.

Buildlink screen

Buildlink on tiedon- ja palveluiden välityskanava.

Käyttäjä saapuu kiinteistöön ja tietää Buildlink tagien ja/tai ohjeistusten avulla että tarjolla on digitaalista informaatiota ja palveluita.

 

Toiminta kiinteistöissä

Tehokas kommunikaatio- ja tiedotuskanava

Kiinteistöissä toimii useita eri sidosryhmiä jotka tarvitsevat sekä hyödyntävät tietoa ja palveluita. Lähes kaikkien kiinteistöjen tiedotus on perinteisesti perustunut siihen, että asukkaita informoidaan esitteillä ja viestinnässä käytetään ilmoitustaulua ja paperilappuja.

Nykyisellään yhä useampi käyttäjä omistaa älypuhelimen ja/tai tietokoneen ja asioi Internet-tietoverkossa. Teknologian kehitys on muuttamassa radikaalisti kiinteistöjen tiedonvälitystä.

Erilaisia tietoja joita eri sidosryhmien välillä voidaan välittää digitaalisesti. Tiedottamisessa on oleellista ajantasaisuus ja laatu. Mobiilikoodit tarjoavat uuden kanavan palvelutarjontaan.

Kiinteistön hallinnoinnista vastaavan on tärkeää selvittää ja arvioida millaisia tietoja ja tietopalveluita kiinteistöissä voidaan ja kannattaa tarjota. Sidosryhmien tulee saada myös tietoa siitä miten informaatio ja palvelut on saatavissa.

Oikealla tiedonhallintastrategialla ja järkevällä toteutuksella kiinteistöjen tiedonhallinta ja viestintäpalvelut voidaan viedä aivan uudelle tasolle.

Buildlink screen

 

Kiinteistökohteiden hallinta

Kiinteistöjä hallinnoiva käyttäjä voi hallinnoida kiinteistöjä ja niihin liittyviä sidosryhmiä sekä tieto- ja palveluresursseja omalta päätteeltään. Uusien tietojen tuottaminen ja päivittäminen on helppoa.

Isännöitsijä tarjoaa asukkaille/omistajille reaaliaikaista informaatiota remontin edistymisestä sekä ohjaa ja kontrolloi urakoitsijoiden toimintaa.

Asukkaille tarjottavat palvelut

Asukkaille voidaan tarjota ajantasaiset yhteystiedot, sauna- ja pesutupavuorot, jätteiden käsittely- ja kierrätysohjeet, piha-alueiden ja tilojen käyttöön liittyvät ohjeistukset, tiedotteet remonteista, asukaskansioiden tiedot, vika-ilmoitus- ja palvelupyynnöt sekä erilaiset muut yleisohjeistukset ja palautteet.

Asukas tekee vikailmoituksen rikkoutuneesta oven lukosta. Vikailmoitus ohjautuu oikealle huoltoyhtiölle työjonoon.

Markkinointi ja myynninedistäminen

Kiinteistöissä tai vaikkapa myyntiesitteissä voidaan asiakkaille tarjota tietoa kohteesta. Palvelun seurantalokista voidaan mitata markkinoinnin tehokkuutta (kuinka moni on saanut informaation).

Markkinoinnista vastaava voi liittää kohteeseen mobiilikoodeja joista käyttäjät saavat kiinteistön tiedot suoraan matkapuhelimeensa.

 

Kiinteistöjen ja siellä olevien kohteiden huolto ja ylläpito

Buildlink palvelussa kiinteistöihin ja siellä oleviin kohteisiin voidaan liittää huoltoa ja ylläpitoa tukevia tietoresursseja ja -palveluita. Mobiilikoodien avulla käyttäjät voidaan ohjata nopeasti juuri oikeaan tietoresurssiin.

Toimiva, yhtenäinen viestintäkanava

Tyypillisesti kiinteistön huolto- ja ylläpitohenkilöstölle tulee palautteita jatkuvasti eri viestikanavista. Tämä aiheuttaa turhaa työtä ja hankaloittaa oman työn suunnittelua ja toteuttamista. Yhtenäisellä ja vakioidulla palvelukanavalla toiminnot voidaan keskittää haluttuihin toimipisteisiin. Buildlinkin avulla palvelupyyntöjen tekeminen ja käsittely onnistuu käytännössä mistä tahansa mobiililaitteella tai verkkosivujen kautta.

Monipuoliset palvelut

Buildlink tarjoaa laaja-alaisesti eri tyyppisiä palveluita. Monissa organisaatioissa ongelmia aiheuttavat monet eri tietojärjestelmät jotka tarjoavat erilaisia palveluita. Buildlink ratkaisussa kaikki palvelut toimivat samalla toimintaperiaatteella. Buildlinkin avoin ja joustava tiedonhallintamalli mahdollistaa myös olemassa olevien tietojen ja palvelujärjestelmien hyödyntämisen.

Buildlink screenshot

Buildlink screenshot

Buildlink screenshot

Buildlink screenshot

 

Perehdytys ja ohjeistus

Kiinteistöissä on usein kohteita ja työmenetelmiä joista käyttäjien pitää saada tietoja tai ohjeistuksia. Buildlinkin avulla voidaan eri kohteisiin liittää haluttuja dokumentteja.

Huoltomies saa ilmastointilaitteen teknisen dokumentaation sekä tarvittavat asennusohjeet suoraan mobiililaitteeseen.

Loppuasiakkaat saavat heille suunnattua tietoa kiinteistöistä ja siellä sijaitsevista laitteista ja varusteista.

Tehdyt toimenpiteet

Buildlink tarjoaa palveluita joiden avulla voidaan kirjata, seurata ja kontrolloida kiinteistöissä tehtyjä toimenpiteitä. Koska, kuka tai mitä kiinteistössä on tehty tallentuu järjestelmään mobiililaitteen avulla.

Huoltomies kuittaa, että on saapunut tiettyyn kiinteistöön ja toteuttanut siellä tietyt huoltotoimenpiteet.

Huollon ja ylläpidon toimintaa voidaan kontrolloida ja varmistaa että sovitut toimenpiteet on tehty.

Palautteet ja viestinvälitys

Buildlink on tehokas palautteiden keruun ja viestinvälityksen palvelu. Tietoja voidaan välittää reaaliaikaisesti järjestelmän ja sähköpostin välityksellä.

Huoltomies voi kirjata tietyssä kiinteistössä havaitut ongelmat. Kirjaukset näkyvät välittömästi halutuille järjestelmän käyttäjille.

Asiakkaat voivat tehdä vikailmoituksia ja antaa palautteita suoraan paikan päältä.

 

Buildlink materiaalia

Buildlink esite Buildlink esite Buildlink esitys

Yhteydenotto

Ottakaa yhteyttä ja sopikaa tapaaminen jossa voimme keskustella organisaationne tarpeista ja mahdollista ratkaisuista.

myynti@buildlink.fi
+358 40 5788750