Buildlink rakentamisessa

Buildlink artikkelit

Artikkeliin on kerätty ajatuksia Firan järjestämästä Living Lab -tapahtumasta, johon Buildlink osallistui yhdessä virtuaalisia ympäristöjä kehittävän Visumon kanssa. Tilaisuudessa arvioitiin, kehitettiin ja esitettiin useiden eri tiimien toimesta erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja rakennustyömailla tehtävien toimenpiteiden kehittämiseksi.

Rakennustyömaat ovat erittäin tietointensiivisiä toimintaympäristöjä, joille on ominaista dynaamisuus ja kaaottisuus. Verkostomaisesti toimivat, monista eri sidosryhmistä koostuvat toimijat luovat haasteita toiminnan organisoimiselle ja yleiskäyttöisten toimintamallien hyödyntämiselle.

Lisähaasteita muodostuu myös siitä, että rakentamisen eri vaiheissa toimintaan osallistuu eri sidosryhmien toimijoita ja että työntekijöiden vaihtuvuus on suuri. Yleisesti voidaan todeta että rakennustyömaille on tyypillistä projektiluonteisuus ja ainutkertaisuus.

Moderni tietotekniikka tarjoaa ratkaisuja, joiden avulla tehokkuutta voidaan parantaa ja vähentää kustannuksia. On helppoa väittää, että rakennusalalla operatiivista toimintaa tukevaa tietotekniikkaa (mobiiliteknologiat) hyödynnetään toistaiseksi liian vähän vaikka saavutettavat hyödyt ovat ilmeisiä.

Rakennustyömailla tehottomuutta aiheuttavat odottaminen ja turha liikkuminen. Tehottomuus aiheutuu pitkälti siitä, että tuotannontekijät/resurssit (työntekijät, työvälineet, raaka-aineet) eivät ole optimaalisessa käytössä. Ongelmat konkretisoituvat mm. seuraavanlaisina asioina:

 • Ei tiedetä missä raaka-aineet, tavarat tai välineet ovat?
 • Ei tiedetä paljonko raaka-ainetta on jäljellä?
 • Ei tiedetä mitä pitäisi tehdä, kuka tekee tai miten tehdään?
 • Ei tiedetä mitä eri kohteissa on tehty?
 • Informaatiota ei ole saatavissa tai se ei ole oikeassa muodossa?

Tieto- ja informaatioresursseilla edellä esitettyjä ongelmia voidaan vähentää ja siten parantaa tehokkuutta. Tietotekniikka on ratkaisu seuraavanlaisiin yleisongelmiin:

 • Tiedon reaaliaikaisuus; oikea tieto oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan (mobiiliratkaisut, operatiivisen toiminnan tukeminen)
 • Tieto oikeassa muodossa ja oikeilla välineillä (mobiililaitteet, tabletit ym. tekniset välineet)
 • Tieto oikeilla henkilöillä (tiedon tuottajat, hallinnoijat ja hyödyntäjät)

Tietotekniikan sovellusalueita on lähes rajattomasti. Jokainen uusi teknologia tuo (yleensä) myös haasteita. Informaation, viestinnän ja kommunikaation merkitystä resurssien tehokkaassa allokoinnissa ei voida väheksyä.

Construction

 

Kiinteistöjen tiedonhallinnan kokonaisvaltaisuus

Rakennustyömaiden ja kiinteistöjen ympärille rakentuva ekosysteemi on moninainen. Työmailla työskentelee monenlaisia toimijoita (työntekijät, alihankkijat, viranomaiset) erilaisine intresseineen, tehtävineen ja osaamistaustoineen. Tieto- ja informaatiotarpeet ovat moninaisia ja niiden hyödyntämiseen liittyy monia erilaisia näkökulmia (käyttöoikeudet, elinkaari jne.). On tärkeää arvioida millaista tietoa tarvitaan ja sitten miten sitä tuotetaan ja hallinnoidaan.

Teknologian hyödyntäminen edellyttää laitteita ja yhä useammin myös verkkoyhteyksiä. Käyttäjien täytyy myös osata hyödyntää laitteita ja palveluita. Erityisiä haasteita asettavat mm. se kuinka rajata ja kohdistaa informaatio oikealle henkilölle ja miten varmistaa oikeiden henkilöiden pääsy tietovarantoihin (käyttöoikeudet). Rakennustyömailla haasteita asettaa se, että tietoa hyödynnetään useassa eri vaiheissa ja usein erilaisten toimijoiden/sidosryhmien toimesta.

Perinteiset tiedonhallinnan menetelmät ovat edelleen vahvasti käytössä. Erilaiset paperilla toimitetut asiakirjat ja dokumentit ovat arkipäivää. Puhelin lienee vielä yleisin viestintämenetelmä (Puhuminen). Sähköpostin käyttö on yleistynyt voimakkaasti mutta senkin käyttö hakee vielä muotoaan (ei sovellu erityisen hyvin verkostomaiseen viestintään). Tietokoneita hyödynnetään erityisesti suunnittelussa ja taustalla tapahtuvassa tietojenkäsittelyssä.

 

Buildlink ratkaisut edellä esitettyihin ongelmiin

Viestinnän ja kommunikoinnin tehostamiseen ja informaationhallintaan löytyy monia erilaisia kilpailevia teknologioita, joiden joukosta yrityksien tulisi pystyä löytämään juuri heidän tarpeitaan mahdollisimmaan tehokkaasti palvelevia ratkaisuja.

Moniin eri ratkaisuihin perehtyminen kuluttaa paljon resursseja ja yritykset joutuvat tekemään päätöksiä usein puutteellisen informaation ja niukkojen käyttökokemuksien perusteella.

Rakennuttajat, jotka eivät ole vielä löytäneet tai ottaneet käyttöön tehokkaita ja laadukkaita ratkaisuja joutuvat miettimään millaisilla teknisillä ratkaisuilla olisi järkevää lähteä liikkeelle (yleiskäyttöisyys, kustannukset, resurssointi, kustannukset). Hyvänä lähtökohtana on pilotoida, testata ja arvioida eri ratkaisuja erilaisissa rakennuskohteissa. Ratkaisut, jotka toimivat yhdessä kiinteistössä ovat yleensä monistettavissa useaan kiinteistöön.

Buildlink on valmis, useille käyttöalueille soveltuva verkkopohjainen ratkaisu. Buildlink -palvelun kehittämisessä lähtökohtana yleiskäyttöisyyys ja laajennettavuus. Buildlink tukee erilaisia mobiililaitteita ja erityisesti operatiivista, paikan päällä tapahtuvaa toimintaa. Responsiiviset Buildlink -palvelut toimivat suoraan selainohjelmistossa käyttäjien ei tarvitse tehdä erillisiä ohjelmistoasetuksia. Perusominaisuuksien osalta käyttöönotto on tehty helpoksi ja nopeaksi (ks. Buildlink käyttöönotto, Buildlink käyttäjälähtöisyys). Kehittyneiden rajapintojen avulla Buildlink-palveluun voidaan liittää kolmannen osapuolen palveluita, eri tarpeita tukevia sovelluslisukkeita (plugins) sekä näkymiä.

 

Tagit - Kiinteistökohteiden liittäminen Internet-resursseihin

Kiinteistöissä/rakennuksissa on runsaasti erilaisia kohteita, joiden liittäminen Internet-tietoverkkoresursseihin tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia hallinnoida ja jakaa niihin liittyvää tietoa, tietämystä ja palveluita.

Buildlinkissä on vahva tuki mobiilikoodien hyödyntämiselle. Mobiilikoodit tarjoavat puolestaan ratkaisuja, joiden avulla kiinteistökohteet saadaan yksilöityä ja kytkettyä saumattomasti Internet-tietoverkkoresursseihin. Mobiilikoodien erityisenä vahvuutena on, että ne mahdollistavat helpon ja nopean pääsyn juuri oikeaan informaatioon. Mobiilikoodeja on mahdollista linkittää myös muihin kuin Buildlink-palveluihin (kolmannen osapuolen palvelut).

Mobiilikoodit voidaan liittää kiinteistöihin erilaisina painotuotteina kuten esimerkiksi tarroina/tageina tai laajempina kokonaisuuksina (esim. infotaulut).

Rakennuksissa, asunnoissa tai laitteissa voi olla myös esimerkiksi mobiilikooditauluja, jotka toimivat käyttäjän ja tarjottavan informaatioresurssin välisenä käyttöliittymänä.

Buildlink tagit ja lisätarrat

Buildlink tagien käyttötarkoitus voidaan osoittaa lisätarroilla

 

Kohteiden hallinta (Asset management)

Rakennustyömaalla oleviin kohteisiin (tuotteet, laitteet, mittarit, sensorit) voidaan liittää erilaisia informaatioresursseja.

 • Toimenpiteiden kirjaaminen
 • Elinkaaritieto (onko kohde käytössä, huollossa, rikkoutunut tai poistettu)
 • Laitteeseen kohdistuvat ennakoivat toimenpiteet (tarkista toimivuus, tarkista paristo)
 • Onko laite tietyssä paikassa tai ylipäätään tallessa
 • Eri sidosryhmille tarjottava näkymä laitekantaan ja informaatioresursseihin
 • Kokonaiskuva kiinteistössä olevista laitteista ja kohteista

Buildlink -palvelussa voidaan hallinnoida, kerätä, analysoida ja raportoida myös erilaisilta mittalaitteilta tulevaa informaatiota.

Buildlink screenshot

 

Dokumenttien hallinta

Toiminnan ja tehtävien eri vaiheissa tarvitsee tuottaa, hyödyntää ja jakaa erilaisia dokumentteja. Dokumentit voidaan kiinnittää kiinteistöihin ja/tai siellä oleviin kohteisiin.

 • Manuaalit ja käyttöohjeistukset
 • Tekniset piirustukset ja kaaviot
 • Valokuvat (ennen, jälkeen)

Mobiililaitteet tukevat varsin hyvin erilaisten dokumenttien hyödyntämistä. Rajoitteita asettavat harvinaisemmat formaatit sekä tiedostojen koko (tähän liittyen verkkoyhteyksien nopeaus on ratkaiseva).

Tehtävien hallinta

Kiinteistökohtaisten tehtävien hallinta mahdollistaa eri toimijoille tai eri tarkoitusta palvelevat tehtävälistat (huoltokirjat). Tehtävälistoihin voidaan kirjata mitä kukakin toimija on tehnyt, koska asioita on tehty ja kauanko tekemiseen on kulunut aikaa.

 • Kiinteistö toimii kontekstina, johon tehtävälistat kiinnittyvät
 • Tehtäviä on mahdollista osoittaa eri työntekijöille
 • Tehtävälistoja voi olla useita eri käyttötarkoituksen tai kohderyhmän mukaan
 • Tehtävälistoihin voidaan lisätä dokumentteja (tai esim. valokuvia tehtävien edistymisestä)

 

Kustomoidut ratkaisut

Hyvät rajapintaratkaisut ja korkea osaaminen mahdollistaa erilaisten kustomoitujen palveluiden tuottamisen ja liittämisen osaksi Buildlink-palvelukokonaisuutta.

Usein tuotettava kokonaispalvelu tarkentuu erilaisten pilotointien ja kokeilujen kautta. Buildlink-palveluun voidaan kytkeä myös uusia ominaisuuksia tai vaikka kokonaisia palveluita erilaisten ketterien menetelmien avulla (Proof of Concept, Minimum Viable Product). Tyypillisiä oheispalveluita ovat mm. erilaiset näkymät Buildlink-informaatioon sekä kiinteistöihin sijoitettavien sensoreiden mittaus ja analysointi (IoT).