Asset Management

Buildlink artikkelit

Buildlink palvelu soveltuu erinomaisesti kiinteistöjen ja siellä sijaitsevien laitteiden, välineiden ja muiden irtaimistojen hallintaan. Laitehallintatiedon avulla kohteisiin liittyvät informaatio- ja palveluresurssit saadaan yhteen keskitettyyn paikkaan ja helposti käyttäjien saataville. Näin hallinnoitavista kohteista saatava kokonaiskuva paranee.

Kohteisiin voidaan liittää valmiita ohjeistuksia, teknisiä manuaaleja, koulutusmateriaaleja, valokuvia ja muita dokumentteja. Kohteisiin voidaan tallentaa myös tietoa niihin kohdistuvista toimenpiteistä. Hyvin rakennetussa palvelussa kohteen tietoresurssit ja palvelut ovat ajantasaisia ja helposti hyödynnettävissä.

Asset Management -ratkaisun käyttöönotto

Asset Management on ominaisuutena/sovellusalueena luonteva ja oleellinen osa Buildlink-palvelua. Siten käyttöönotto noudattelee Buildlinkin normaaleja käyttöönottorutiineja. Käyttöönottoprosessi on yksinkertaistettuna seuraavanlainen:

1) Luodaan kiinteistö (kaikki kohteet liittyvät kiinteistöihin).

2) Liitetään määritellyt kohteet (laitteet, mittarit, irtaimisto) kiinteistöön.

3) Liitetään kohteisiin halutut tieto- ja palveluresurssit (dokumentit, käyttöloki) sekä tarvittaessa mobiilikoodit (tagit/tarrat).

4) Palvelun rutiininomainen käyttö ja hyödyntäminen.

Edellä esitetty ideaalimalli, jota on mahdollista jalostaa yrityksen tarpeiden mukaan riippuen siitä, mihin ja missä laajuudessa kohteiden hallintaa toteutetaan. Koska Buildlink-palvelua voidaan hyödyntää myös muussa tiedonhallinnassa ja toiminnanohjauksessa tulee sinänsä virtaviivaista käyttöönottoa tarkastella myös laajemmassa kontekstissa. Yksityiskohtaisemmat käyttöohjeet löytyvät Buildlinkin ohjesivuilta.

Kohteiden merkintä

Kohteiden merkintä voidaan suorittaa mobiilikoodien (tagit, tarrat) avulla. Mobiilikoodit voidaan liittää kohteisiin niiden valmistusvaiheessa tai vaikkapa loppusijoituspaikassa. Laitteet ja välineet voivat olla jo sijoitettuna kiinteistöihin, jolloin niiden koodittaminen täytyy tehdä paikan päällä.

Tagien liittäminen kohteisiin voi tapahtua monin eri tavoin. Ne voidaan liittää esimerkiksi tehtaalla tai jakelupisteessä, josta laitteita toimitetaan eteenpäin. Koodit voivat olla myös käyttäjien mukana ja niiden kiinnittäminen voidaan suorittaa aina tarvittaessa.

Tagien/mobiilikoodien avulla eri kohteet voidaan yksilöidä ja siten varmistaa että kohde on varmasti oikea. Merkinnän avulla kohteen tiedot ja muut palvelut ovat nopeasti saatavilla.

Yrityksellä saattaa olla hallinnoitavanaan tuhansia erilaisia kohteita. Tämä johtaa helposti siihen, että eri kohteisiin tehtävien toimenpiteiden seuranta on vaikeaa. Pahimmillaan tämä saattaa johtaa siihen, että toimenpiteet eivät kohdistu oikeaan kohteeseen.

Hyödyntäminen

Käyttäjä voi hyödyntää informaatiota siirtymällä Buildlink-palvelussa haluttuun kiinteistöön ja valitsemalla sieltä halutun kohteen - kuten edellä todettiin siirtyminen kohteeseen voidaan toteuttaa myös mobiilikoodilla.

Koodit/tagit informoivat käyttäjää että kohteessa on saatavilla informaatiota ja/tai kohteessa on jokin verkkopalvelu. Kohteissa oleva koodi nopeuttaa ja helpottaa pääsyä tarjottavaan tietoresurssiin.

Käyttöoikeuksista riippuen käyttäjät voivat tuottaa, hallinnoida ja hyödyntää kohteeseen liittyviä tietoja ja palveluita suoraan mobiililaitteillaan.

Tyypillisiä Asset Management -toimenpiteitä ovat laiterekisterin ylläpito, laitteisiin liittyvien dokumenttien ja lisäpalveluiden hallinta sekä laitteille toteutettujen toimenpiteiden kirjaaminen.

Seuranta ja raportointi

Kohteisiin liittyviä toimenpiteitä voidaan seurata yleisellä tasolla tai kohdekohtaisesti.

Kaikkien koodien käyttöastetta (milloin, kuinka paljon, kuka on hyödyntänyt) voidaan myös seurata. Näin toimintaa voidaan tarvittaessa kehittää haluttuun suuntaan.

Oheisena kuva kiinteistöön sijoitetusta lämpötila-sensori, joka tallentaa lämpötiloja viiden minuutin välein Buildlink-palveluun. Buildlink soveltuu erinomaisesti sensoreiden hallintaratkaisuksi. Sensoreihin liittyvä oheisinformaatio (toimenpiteet, huoltokirjaukset, käyttöohjeistukset, manuaalit) voidaan liittää kyseiseen sensoriin.

Tutustu reaaliaikaiseen sensoridataan!

 

Buildlink-palvelu tarjoaa monipuolisia ratkaisuja yritysten laiteistojen hallintaan. Palvelu sisältää työkaluja ja rajapintaratkaisuja, joiden avulla laajojenkin laiterekisterien liittäminen osaksi palvelua onnistuu.