Buildlink

Buildlink tiedonhallinnan, toiminnanohjauksen ja asiakaspalvelun ratkaisu

 

Buildlink tarjoaa joustavan ja tehokkaan ratkaisun kiinteistöjen ja niihin sijoitettavien kohteiden tiedonhallintaan ja toiminnanohjaukseen. Verkkopalveluna tarjottavat ratkaisut tukevat uusimpia mobiilitekniikoita ja -laitteita.

Buildlink on täyden palvelun ratkaisu, jonka avulla eri toimialojen palveluntarjoajat voivat tuottaa, hallinnoida ja jakaa informaatiota, dokumentteja, palveluita sekä hallinnoida eri roolissa olevia käyttäjiä.

Ratkaisun vahvuuksia:

 • helppokäyttöinen
 • ajantasaiset tiedot
 • viestinnän ja kommunikaation tehostuminen
 • informaation saatavuus
 • yleisratkaisu kaikille kiinteistöissä toimiville sidosryhmille
 • kustannustehokas

Buildlink soveltuu kaiken kokoisille kiinteistöjen hallinnoinnista, markkinoinnista, ylläpidosta ja asiakaspalvelusta vastaaville yrityksille. Ratkaisu soveltuu myös yrityksille, jotka haluavat hallinnoida kiinteistöihin toimitettavien tuotteiden ja palveluiden tietoja:

 • Asunto-osakeyhtiöt ja isännöinti
 • Huolto-, kunnossapito- ja siivousyritykset
 • Teollisuus ja laitevalmistajat
 • Kaupan alan yritykset (liikkeet, kauppakeskukset)
 • Rakennuttajat ja kiinteistöjen markkinoinnista vastaavat
 • Hotelli- ja ravintola-alan yritykset
 • Julkiset toimijat (Museot, kirjastot, oppilaitokset)

Yleiskäyttöinen palvelu toimii myös alustaratkaisuna asiakkaiden erityistarpeille. Järjestelmään voidaan saumattomasti liittää kiinteistöjen tiedonhallintaan ja toiminnanohjaukseen liittyviä palveluita ja ratkaisuja.

Buildlink screenshot

 

Buildlink haastaa "perinteiset" palveluratkaisut innovatiivisella, joustavalla ja yleiskäyttöisellä asiakasratkaisulla. Moderni teknologia mahdollistaa sen että voimme tarjota huomattavasti enemmän palveluita ja ominaisuuksia edullisemmin.

Sovellusalueita:

Kiinteistöt Teollisuus

Huoltokirjat - Laitehallinta - Mittarilukemat - Ajankäyttö - Vikailmoitukset - Dokumentit - Ohjeistukset - Palautteet - Viestintä - Tiedottaminen

 

Hyödyt ja ominaisuudet Hallinnoi monipuolisesti kiinteistöpalveluita

Kiinteistöt

Kaikki Buildlink palvelut kiinnittyvät kiinteistöihin, joiden hallinnointi on helppoa ja vaivatonta.

Kiinteistönäkymästä löytyvät kiinteistöjen perustiedot sekä niihin liittyvät käyttäjät, dokumentit ja muut palvelut.

Kiinteistöissä olevat kohteet

Hallinnoi kiinteistöissä olevia kohteita kuten oheisvarusteita ja -laitteita sekä niihin liittyviä tietoresursseja.

Tarjoa käyttäjille riittävän kattavaa ja ajantasaista tietoa oikeassa paikassa ja oikeassa asiayhteydessä.

Dokumentit

Tallenna dokumentteja kuten tiedotteita, ohjeistuksia ja mainosmateriaaleja sekä jaa niitä halutuille käyttäjille.

Palvelu mahdollistaa erilaisten dokumenttien liittämisen kiinteistöihin ja siellä oleviin kohteisiin.

Tehtävät ja aktiviteetit

Luo ja hallinnoi kiinteistöihin liittyviä tehtäviä. Osoita tehtävät halutuille käyttäjille ja käyttäjäryhmille.

Tehosta kiinteistöjen huolto- ja ylläpitotoimintoja.

Toiminnan kontrollointi

Kontrolloi ja seuraa asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien toimintaa.

Varmista ja arvioi toiminnan tehokkuus ja laatu.

Sidosryhmät ja roolit

Luo käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä ja anna erilaisia käyttöoikeuksia palveluun. Buildlinkin avulla voit kontrolloida tietojen ja palveluiden jakamista.

Buildlink tarjoaa joustavan yhteydenpidon ja viestinnän eri toimijoiden välillä.

Tilastot ja raportit

Palvelu tuottaa tilastoja ja raportointitietoa kiinteistöissä tapahtuvasta toiminnasta.

Kehitä toimintaa sekä hyödynnä tietoja arvioinnin ja päätöksenteon tukena.

Mobiilikoodit

Liitä kiinteistön kiinteät kohteet, oheisvarusteet ja laitteet Buildlink palveluihin ja laajemmin digitaaliseen informaatioon mobiilikoodien avulla.

Mobiilikoodit tarjoavat virtaviivaisen ja helppokäyttöisen palvelukanavan informaatioon.

Rajapintapalvelut

Kehittyneiden ja yleiskäyttöisten rajapintapalveluiden avulla ulkoiset tietojärjestelmät voidaan integroida Buildlink -palveluun.

Rajapintojen avulla voit automatisoida toimintoja sekä siirtää haluttua tietoa eri tietojärjestelmien välillä.

 

Buildlink palvelun toiminta

Hallinnoi kiinteistöjä ja kohteita

Kiinteistöt voivat olla yrityksen omia kiinteistöjä, hallinnoitavia asiakkaiden kiinteistöjä tai kiinteistöjä joihin yritys toimittaa koneita, laitteistoja ja välineitä.

Buildlink screen

Yritys hallinnoi kiinteistöjä ja niihin sijoitettuja laitteistoja, koneita ja muuta välineistöä.

Hallinnoi käyttäjiä

Eri roolissa olevien käytäjien hallinta. Käyttäjät voivat olla palvelun ylläpitäjiä, työntekijöitä, alihankkijoita, asiakkaita ja muita yrityksen sidosryhmiä.

Buildlink screen

Käyttäjille voidaan myöntää erilaisia käyttöoikeuksia hyödyntää palveluita.

Hallinnoi sisältöjä ja palveluita

Palvelussa on mahdollista hallinnoida verkkosisältöjä, dokumentteja, tehtäviä ja muita kiinteistöihin ja kohteisiin liittyviä asioita.

Buildlink screen

Kiinteistöihin tai sinne toimitettuihin laitteisiin liitetään asiakkaille, työntekijöille ja muille sidosryhmille tarkoitettua informaatiota ja palveluja.

 

Palvelun käyttöönotto ja hyödyntäminen

Tuotteistettu palvelukokonaisuus

Monipuolisuuteensa nähden Buildlink palvelun käyttöönotto ja hyödyntäminen on helppoa ja vaivatonta. Käyttäjällä on jo muutaman käyttökerran jälkeen ymmärrys palvelun perusominaisuuksista ja uudet ominaisuudet pohjautuvat hyvin samanlaisille palveluille ja toimintamalleille.

Buildlink käyttöönottomalli sisältää tarvittaessa perehdytyksen, asiakaskohtaisen tarvemäärittelyn sekä ratkaisumallin toteuttamisen.

Tarvittaessa Buildlink tukee asiakasta myös laaja-alaisemmin tieto- ja viestintäinfrastruktuurin rakentamisessa ja käyttöönoton jalkauttamisessa. Uuden järjestelmän käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liittyvät riskit minimoituvat kun palvelun tarjoamat ratkaisut voidaan todentaa ja niihin on mahdollista reagoida ennen palvelun laajamittaisempaa käyttöä.

Oikealla käyttöönottostrategialla ja järkevällä toteutuksella palvelusta saadaan maksimaalinen hyöty.

Buildlink screen

 

Tarpeet ja ratkaisut

Yleisenä lähtökohtana on molemminpuolinen ymmärrys asiakkaan tarpeista sekä palvelukokonaisuudesta jolla tarpeisiin haetaan ratkaisuja. Olemassa olevat palvelut, työntekijöiden osaamisvalmiudet sekä käytettävissä olevat työvälineet saattavat asettaa ehtoja ja rajoitteita mutta toisaalta voivat tarjota uusia ratkaisumahdollisuuksia.

Keskustelut asiakkaan kanssa millaisia ratkaisuja tarvitaan ja järjestelmän sovittaminen asiakkaan tarpeisiin.

Perehdytys ja koulutus

Asiakkaat perehdytetään ja koulutetaan palvelun käyttöön. Uudet menetelmät ja palvelut vaativat aina työ- ja toimintatapojen muutosta. Tavoitteena on saada käyttäjät ymmärtämään palvelun lisäarvot ja sitoutumaan palvelun rutiininomaiseen käyttöön.

Palvelun käyttöönottoon sisältyy perehdytys/koulutus jota tuetaan tarvittaessa esimerkiksi verkossa olevalla ohjemateriaalilla.

Arviointi ja kehittäminen

Uusien tarpeiden kartoittaminen ja palvelun jatkokehittäminen on välttämätöntä. Kiinteistöissä tapahtuva toiminta muuttuu jatkuvasti - esimerkiksi uusia mahdollistavia teknologioita tulee jatkuvasti lisää.

Asiakkailta kerätään jatkuvasti palautetta ja kehittämisehdotuksia, joiden pohjalta palveluita jatkokehitetään.

 

Kiinteistön viestintä haltuun Tietojen jakaminen ja kerääminen kiinteistössä

Nopeasti yleistyneet älypuhelimet ja tabletit ovat tehokkaita tietokoneita, joiden ohjelmistot ja käyttöliittymät kehittyvät nopeasti. Moderneilla päätelaitteilla voidaan paitsi lukea informaatiota, antaa palautetta ja kommunikoida niin myös hyödyntää monipuolisia eri käyttötarkoituksiin suunnattuja sovellusohjelmistoja. Yleiskäyttöiset päätelaitteet toimivat erilaisten tietovirtojen lähteinä ja reaaliaikaisen tiedonhallinnan apuvälineinä ajasta ja paikasta riippumatta.

Helppokäyttöisen Buildlink palvelun avulla voit luoda ja ylläpitää erilaisia interaktiivisia verkkosivuja. Palvelussa on monipuolisia lomakepohjia joiden avulla tietojen jakaminen ja kerääminen onnistuu vaivattomasti.

Buildlink verkkosivut perustuvat moderneihin ratkaisuihin ja ne toimivat kaikissa päätelaitteissa (ns. responsiiviset sivustot) - ei erillisiä sovelluksia tai palveluiden lataamista. Samat ulkoasuratkaisut eri päätelaitteissa ja käyttöjärjestelmissä.

Buildlink verkkosivustot mahdollistavat uudenlaisen käyttäjäkokemuksen, jossa palvelut ja viestintä viedään aivan uudelle tasolle. Eri käyttäjille voidaan tarjota suojattuja tai julkisia palveluita.

Buildlink screenshot

 

Mobiilikoodit Yhdistä kiinteistön kohteet ja verkon tiedot

QR- & NFC koodit

Buildlinkin avulla on mahdollista hyödyntää standardeja mobiilikoodeja (QR ja NFC). Koodien avulla kiinteistöt ja siellä sijaitsevat fyysiset kohteet voidaan liittää tietoihin ja palveluihin. Koodien lukemista ei ole mitenkään rajoitettu.

Buildlinkin avulla pidät koodit, verkkosivut ja kiinteistöjen tiedot järjestyksessä ja hyvin organisoituina.

Liitä digitaalinen sisältö kohteisiin

 • Dynaamiset ja uniikit koodit. Kaikki koodit ovat uniikkeja. Samaan kiinteistöön/kohteeseen voidaan liittää useita koodeja mikä mahdollistaa mm. koodikohtaisen käytön seurannan. Koodeja voidaan hallinnoida yksittäin tai ryhminä.
 • Buildlink konvertoi pitkät ja monimutkaiset verkkosivuosoitteet lyhennetyiksi URL -osoitteiksi. Näin mobiilikoodin tietomäärää voidaan optimoida ja parantaa koodien toimivuutta haasteellisissakin olosuhteissa.
 • Buildlink käytön raportointi ja seuranta. Kaikkien koodien käyttöä on mahdollista seurata. Koodien lukutapahtumat tallentuvat käyttölogiin, jonne tallentuu koodien käyttöajankohta ja laite jolla koodi on luettu.

Digitaalinen tieto ja palvelut suoraan päätelaitteeseen

Mobiilikoodien avulla käyttäjät saavat joustavasti tietoresurssit suoraan päätelaitteeseen. Tämä varmistaa sen, että oikeat tiedot ja palvelut ovat käytettävissä oikeissa asiayhteyksissään.

 

Painotuotteet

Valmiiksi tuotetut mobiilikoodit voidaan liittää suoraan kohteisiin ja ovat heti käytettävissä. Koodeihin voidaan liittää erilaista oheisinformaatiota kuten tekstiä, symboleja, logoja ja brändejä. Mobiilikoodeja on saatavissa eri materiaaleina ja eri kokoisina arkkeina, rullina ja muina painotuotteina.

Buildlink tagit ja lisätarrat

Buildlink tagien käyttötarkoitus voidaan osoittaa lisätarroilla

 

Hinnoittelu

Joustava hinnoittelumallimme perustuu kiinteistöjen, osallistujien tai kiinteistöihin liittyvien palveluiden määrään.

Käyttöönotto

Kokeile Buildlink-palvelua ilmaiseksi 14 vuorokautta. Tarvittaessa opastamme palvelun käyttöönotossa ja hyödyntämisessä.

Tarjoamme erilaisia tukipalveluita käyttöönoton tukemiseen (Tarpeiden määrittely, kiinteistöjen ja käyttäjien lisäys, toiminnan aktivointi). Aloituspaketit alkaen 590 € + ALV.

Yhteydenotto:

Ottakaa yhteyttä ja sopikaa tapaaminen, jossa voimme keskustella organisaationne tarpeista ja mahdollista ratkaisuista.

myynti@buildlink.fi
+358 40 5788750